Skip to main content

Full text of "Lindrothska gården"

See other formats


^. /^ J r^ 
C>Ou^ ^^■->-''*^^ 
i>->^ 


/ X 

i| 

/ / 


i ) 
^tdSé/ f%//i.^^m^^'^ . 

. Y / / 

(}<}^^^f^€lA^^^ /é-^rzf'^^'^ '^>^^,.*a/ '^f^^^ y -. 

S^^fv ^^i ,^t^^^^^ /C^^v^^^é^ \/^i.^^,4^€iL^ é^^t^-^^^ 

^ — \ / ' 


Cr-T^i^^ a^r' dn^J å.£x) Åla/. fha^M^hå^ Qt-iL^' ^io^ -^* .m^^T^^j^^é^ ~éf2c Xt 

/ / 7 

JmmfmäJ^-' ji^ Äif/ w^ A^éhjr/a^i a^ Jt€k^ 
m^fM^^w t^ /a" jM^i^ ^^*^ ^^^^^ ccé^ 7^^/d^^ 
AJ:a de^ .^y ^^. fO'y^ay •■*^»'-l'^-C-*'**»2 ^ Ä^i/ y^.^(?-t-(|,iti- /!fc-t/ ,-^^«-*y 
'?-^*<**«-Ä-*' J^yf-^t^ft^*,^*-».*^, 


Aw J^ ^/; ^.si> 7? :7^;^ -^(p. v^^ /T-^^ a^ea^ 

^/^^'.^ / f^ft^ T CCh.^' ^yC^..i^^ ÖC^^ ^l^t^4 ^^^6^;<-i- -*5iL>^^ A>.-<,>*-^=tT_^ i^i^^^i^-^^xJ p(-^^<^^- VU IKcyi^y \J^A^ £:Cée^f^ /ét^^^i^^t.^ ^^-^^ /^n^ Guy^^ 


HjtCi,^.^ /Cf^^ejL.^ ^ClX^ tyC^-^u^Ur ^z:^^^^— - «--r..^;L.^ ,^vt-c_ A^^-^c^c^ CA ^w^/^/>_ i^^.^^.^.^ /i-^ Jh^ ^'^^^^^--^ - 
/yiJT^-^bi^ 4nU^€Lje^4A^ ^M^^-^g^t-^ 


#. 
'^K^ ^/IA^^^> *^^^<t^itA^Ä>#iy^ kjum 
fy-y /^O. 


<f — ^^^ 
'^.jpyo-^/sfypi^-^i^^^^^^ ^^i^-^T^-' 'ry ^■~yicÅ^. 

^ ;^euy,>jå;^ ^J^33. 
yj'<r/ ^^<^.. i7^7^ <2?2r'^' '-c-«*-i- 
'CS^yy^l ^^/-^^s^jix^ ^^'c^^t-'-Zl<_Lk:l_^ 
Nya vistelseorten: Rätt utdraget, betygar 
å tjenstens vägnar (^^^^^^^^^i^^^'^^^%^^^TL^Å^f-^^^^ 

^^.^^^'^^^w-*?^^ '^^ ?^ y^^^^^kf^^^- ^ "^^T^^^g^C^ é^T^^:-^^^^.^^^ ,r^<^ 

y/r^ 

^se^.^^^^^f^ 

^L^s^-c.-*^ 
J/y^'(/^ (_^^5.,^^^,^^^ y^^^,^^ä^^^^t^<^^^^ y^. <^y: ^^lT 
^-:?^=^^jM^ 

I 


...^^'^^-^^ 
yfcf^^-r^ 
r4>s->^^^ (T - 
'^^U% 
^ ^^^■^tA-WlCiL^e/^^^-K Jm^.J ..LrU^' ^fO ^4^ Åf jJ^ å^e^J.^ ^e>Aj;if 

A/*<.. ^^ ÉTn^afh tTnm^Lj %ät.uU^,^i^, 


éM, «..4iä Ja^ A 
, atvny rupfOy^^ 
éjQeti^é^ X *%- w /E/Um-ut y£id<*e'^ a k^k^' ,^ ^^^^ t^# iXfc^.- 

e4A 
■4-nM ^aAecA-M^tåfi) ffedc //. iAjeM4^e4^ 
éH^^ffAOjt \o}. / (A/ 


iÅr JnA-t/weljm. af ^m J Å 

fl '^^y 
é kr ÅJ~kei^ "éJAu^^Ji^ T i^tl/ kOAlJtfM^ "^141^ «4^ 

-^ ä /J ^ 1 

^i( tåéfei im i^, ^^£åf4 sär iå/ ^oM.. ^ H^.,^u. %Lc%4^ éAv mjt£t.€t^ n^cc. S cbQtJ ^ibépm (HåMm. ^tSrtUt mÅ ^ Coofut^ ^//ÅlU Ytl Jn^^^ SéStMtiA' hl44.J^- ^a Ium}^: w £^ 


j m^4 . ^ffo: yr 

ar-. 


m^Mf q^k4 "W^ lM^^*Lc*cf 
^ 


-Ä-t^^Ä^oft^-^iiiiJSjifÄ, 


'^^cp^?^^^. ^ ^^//- 


::^^^t-^S>^^2,^-e^^?id^,^;:^>^ X^^^^^t^^- ;^^^fi:-V^^^ ^-^^e-*!*^^-^^^'*^^^^^^^ ^^^n^ 


^t^/i^^ ^A^^^c^i^Ce^^^X ^^^^^^. T^^. /t^rté^ 

H 


c€m.--<i^^-<^^ c^^^"^^ ^^^ ^ y^yf^et 

'cn^ip^ 

-^ dut-^C e>££^%.^^^^-^ 
é^m ^>C^^j^..- .^5,,y^,4.^*fc/^--^^^^^«^.«*^ 

^ic-C^'^ ^/>3f-!«N5*>^ /^iCr^j^-^ ^y^^'^^' 


i^^.<kM^^^ -^€*--^£^'^-^^<^^^^^^^ 
y^?-i^ l<^^ 


uÉ^ipC ^^i^^^^ \.^^i^ / 
r I 


^€. €^- ^ -M^ é?^é^ 
<^'^^^^^iPL^ a--/i4^^^.^..^^^..^.£^' 

^^V^i^ ^> 
yta^t^^^. 
r C^ yéé^^c^^^ <Ztf^ <^^i^i^ (yi^^^M;^ y^-iA^-^ -^ ;?-2^ 
Z^f^^^ ^^S^^-^z €^i^f^,izy ^/^^u^^. 
^\^ ^^^^^^-^é^lf-^-^-^ ^^ 
n^' 


1 ^-^^ ^Ätf^.-^S^C^^^T^r**'^^^^^ ^iCA^ 


S^P^ ^-'^ft^i'-'^^ m^^^a^d^ AM^^^^ ■ ^"^^j-ri/a^^. 
^^i^^^-^t^^^^L^- éP'i ^^jriz^^/>ar-- J7r' :^^ 
'^^ C^^^i^Å 'Z^^-^-^^^J!^^ ^^ 


.i^%^^^^^ 
é^ <4^ t^y^. /^^^v^^X^ ^t^^m^^y y<^^^^^^^^^^^-^^^^^^^ 


/ 

ék^^-i;^éy '^Ä^ ^ /^ ^^^^ 
^^ 
r^ ^^^^-^-^,a r.^^vy\ -t^^iL^S^^ /^-z^^^j^jL^ 
) r\J '^ ^^f^^^M^^^ /^^ 
.^ 


^^z<»«; / ^l^l-Z-t^' if>-f'*^ , ...-^^/^^t,^^^- -^ty^^^ ' .^' 


^^^L^' 
^ 
/S'€äl:Å£?é f ^^^' ^^^ ^^^..^^..^^.^e^i^^,^ ^^,_^^ 


^£ ■*^^-l^ .^^^7^^^.€Z^it^ r ^^l^i^i^^t^it^^^i^^^^^t^ ^ 
r 
^-^^2^^if >?z- / r ^^^- 2^ -^ ^. ■^H^ ^yf^^t^i^C^ i>^^^^^^^^4^^^^ ^^^^^^^fei?^^ ^^^f^^^^^ 


'^-^-^^ 
^^^^W:^,^ (^rL^t^i^ ^^^^.^^^^L^^- ^/^^'^p 6/ "l^y^^^t-^t^ a-/ ol^-i^ /^y 
L-y f-^ //^^^ ^j^£ 
^i 


i 
'^r*^^ 


l^f é:^i:^t^ /^^^ ^^^-^ J^^^-^^ '^<^^t.-^(^'^^^^^t^^g^'Z<^^^ 
Z^ifii 

'^.«/ 
^^^ 


C^ y^a^y^i?'^^./^ ,,.J 
Wrt^ 


/^lO^^^-f^i^ ^z>?,^'A-^^^^ ^^ /JW^^^^^-z-^^j £l< ^f: ^- ^ c^C^i-*t.^^i^^^^^^ .^^ ^^^-^ ^^^-^^^^^^^i^^:^ ^.^^V^;^^^-^^^*^;*.^^^ V/^^^^t^/Pt 'i/'^. 
/U^ 
-^ C^S c^Z^^^^^^^^-^^^f^^^^^^ \ 


Va 

, ^.^.J^:^^:^;^^:^^^^ ^.-^e^^ ^ ':^.^^^-^. 


.-^ 

15=^ 
^2^^ ^^^ ^::^'c^^:^r^^>".. <'iS^«6<S'^:^5*-*«^^«.-^j 

c,--^^^ *- *=^S--^ ftf-^. 
^iC^g;::;^2^-=^.^;;?::!t^t.,^ ^^^^^^e--^-^*^ 
^^^^ .''^:f *-^-^.L «^ tzU^^^^.^^, ..pt^^ ^M ^iJt^ rK 
^ 
^'T-^^-T^e. / ^^^.^-^^^t^^T— ^-'^^^ ^^^ "k-' 7 >^/^^>^^ 


. V 
^-r^ v ÅaJ^^^I^^M O^^é^ O^AA.-^.t^^ K?*^^.Jy^^^^^ ^^^^^^iyHt:t^ r^ 


y> !>^^ ' é7^ y^^'^^^^ :2'ij^«?^ ' *-^ ^^^^^^.^ - ^^ 7^ 
a^.^ 


'J^^^y^é X ^ '^^v ^ } 


. a^-^^^^ ^^ ^ -^zz^^^ 
■^. y^' >'<^^^-*-«^' 
z^^*' '^^ , v^^^- 
^a^^^^ • ^/i^-e^ .^^^k^ 
/%.^^^^^^^ iAa,^^^>^ ^^^ f^^^^C^a^^^--^ py^^P^^ ,ai)i^*-^*'^'<y' -^sg:^*' X ^L^^-^^-^^ 
^^-^V^y^ 
/y 
-^^ic- ^ 
; v^: